logo  
 
 
 
 2014 - Конкурси
НОВИНИ

                                     БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

                                                                       40  ГОДИНИ

          ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА

ФИЗИКА – ПЛОВДИВ

На 1 април 2019г. се навършиха 40 години от създаването на Централна Лаборатория по Приложна Физика (ЦЛПФ) - Пловдив

          Събитието бе отбелязано на 5 април 2019г. в конферентната зала на ЦЛПФ с Юбилейна конференция на тема: Централна Лаборатория по Приложна Физика – 40 години научно-приложни изследвания и иновации в полза на обществото”.

          Тържественото честване бе открито от Директора на ЦЛПФ – доц. д-р Лиляна Колаклиева, която поздрави всички колеги от Лабораторията и гостите на конференцията. Като гости на конференцията присъстваха чл.кор. дхн К. Хаджииванов – Зам. Председател на БАН, доц. д-р О. Стоилова – Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии” в БАН, проф. Пл. Стефанов – Директор на ИОНХ – БАН и координатор на Център за върхови постижения, в който ЦЛПФ е партньор, проф. Х. Шамати – Директор на ИФТТ – БАН, проф. Н. Косева – Директор на Институт по полимери – БАН и доц. д-р Н. Шакев – Зам. Директор на Технически Университет – София – филиал Пловдив. Приветствено слово, грамота и статуетка от името на ръководството на БАН поднесе Зам. Председателят на БАН чл.кор. дхн К. Хаджииванов. Цветя и поздравителни адреси към Лабораторията поднесоха и другите гости.

          В презентацията си доц. Л. Колаклиева запозна присъстващите с мисията, основните направления в научно-приложната дейност на ЦЛПФ, иновативните разработки и дейностите в полза на обществото. Внимание беше отделено и на технологичната и изследователска инфраструктура , която в момента се надгражда в рамките на проектите: BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, BG05M2OP001-1.002-0023 "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" и Д01-155 / 28.08.2018 г. „Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и фолклорни) – Инфрамат/INFRAMAT”.

          Учени от Лабораторията изнесоха доклади и запознаха присъстващите с постиженията на колектива в създаването на нови наноструктурирани и наноразмерни материали за модифициране на повърхности, на хетероструктури от разредени А3В5 нитриди за нови високоефективни слънчеви елементи, енергозахранващи автономни интелигентни системи и RGB осветителни системи за оранжерии със смарт управление.

         Проф. Р. Каканаков, основател и дългогодишен директор на ЦЛПФ проследи важните моменти в историята на ЦЛПФ от създаването й на 01.04.1979 г. до наши дни.  

      Понастоящем Централна Лаборатория по Приложна Физика (ЦЛПФ) е академично специализирано звено в Българска Академия на Науките, провеждащо научни и научно-приложни изследвания, разработки и иновативен трансфер в областта на материалите и технологиите, в това число наноматериалите и нанотехнологиите, и енергийната ефективност. Основните направления на научно-изследователската и приложна дейности на ЦЛПФ през изминалите години са в областта на иновативни наноструктурирани и наноразмерни слоеве за модифициране на повърхности за индустриални и биомедицински приложения; нови полупроводникови материали и структури за високоефективни слънчеви елементи; енергоспестяващи и екологични светодиодни системи за биологичното земеделие, осветление, сигнализация и мониторинг.

             ЦЛПФ извършва иновативен трансфер на твърди износоустойчиви покрития за удължаване на времето на работа на инструменти предназначени за металообработващата промишленост; свръхтвърди високотемпературни и износоустойчиви покрития за „сухо“ машинно обработване; технологии и оборудване за електролитно-плазмено полиране на детайли от неръждаема стомана, алуминий и алуминиеви сплави; високоефективни енергоспестяващи RGB светодиодни системи за оранжерийни приложения; автономни енергоспестяващи станции, работещи на базата на алтернативни източници на енергия с приложение в биологичното в над 30 български и чужди фирми.

          За цялостната си научно-изследователската и приложна дейност през 2004 г. ЦЛПФ бе наградена с Почетен плакет „Марин Дринов” на БАН за научни и научно-приложни изследвания и приложението им в разработка и производство на сензори и сензорни устройства. През 2015 г. за значимите си научни и научно-приложни разработки, ЦЛПФ бе удостоена с отличието "Златен печат за европейски мениджмънт в науката" и Златна значка за принос към развитието на Българската наука. За своята иновативна дейност в индустрията, през 2018 г. ЦЛПФ бе удостоена с Грамота и Златен знак от Българската Стопанска Камара за „Разработена и внедрена технология за електродъгово нанасяне на наноструктурирани свръхтвърди покрития и нанокомпозити от бинарни и тройни съединения на нитриди и карбиди, върху инструментални стомани с дебелина до 4 µm, и нанотвърдост над 40 GPa”.

     

Проект BG05М2ОР001-1.001-0008: "Национален център по мехатроника и чисти технологии".

UBMS_end_project

 

 

13.02.2015г.

Доставено е и пуснато в експлоатация ново високотехнологично оборудване за разбалансирано магнетронно разпрашване по ОПК "Конкурентноспособност".

04.08.2014г. 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА.
Obyavlenie_vqzlojena_porqchka.pdf

 02.07.2014г.


РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА.
Decision_Rating.pdf

 

 

20.06.2014г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
Uvedomitelno pismo uchastnici.pdf

 

 

11.06.2014г.

ПРОТОКОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР
Protokol_saotvetstvie.pdf

 

 

30.04.2014г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА
Reshenie_Promiana.pdf

 

 

29.04.2014г.

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ПУБЛИКУВАНИ НА 03.01.2014г. НЕ СА АКТУАЛНИ!

 

 

29.04.2014г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ”ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ МНОГОСЛОЙНИ НАНОСТРУКТУРИРАНИ ПОКРИТИЯ С МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ РАЗБАЛАНСИРАНО МАГНЕТРОННО РАЗПРАШВАНЕ”.


Тази процедура се провежда в рамките на проект BG161PO003-1.2.04-0038 с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:


1. РЕШЕНИЕ за откриване на процедурата
1_Reshenie.pdf

 

2. ОБЯВЛЕНИЕ за обществената поръчка
2_Objavlenie.pdf
 

3. Условия за участие в процедурата
3_Uslovia_uchastie_prozedurata.pdf
 

4. Пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация
4_Palno_opisanie_techn_specifikacia.pdf
 

5. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата
5_Metodika_za_oocenka.pdf
 

6. Образец на оферта
6_Oferta_2.doc
 

7. Указания за подготвяне на оферта
7_Ukazania_oferta.pdf
 

8. Проект на договор (с образци на приемо-предавателни протоколи)
8_Proekt_na_dogovor.N._doc.doc
8.1_Priemo-pred protokol_dostavki.doc
8.2_Finalen_Priemo-pred protokol_dostavki.doc9. ПРИЛОЖЕНИЯ


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Декларация  условия

PR.1_Dekl._Uslovia porqchka.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Списък на документите, съдържащи се в офертата
PR.2_spisuk dokumenti.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Информация за общия оборот и за оборота от сходни с предмета на поръчката доставки за последните три години (2011, 2012 и 2013г.)
PR.3_dekl .oborot.docx

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - Списък –декларация за основните договори
PR.4_dekl .spisuk dogovori.docx

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП
PR.5_Declaratsia_47.1.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;
PR.6_Declaratsia_47.2.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане клаузите на проекта на договор от ЗОП
PR.7_Declaratsia_56.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 - Декларация за съгласие за участие на подизпълнител
PR.8_Declaratsia podizpqlnitel.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 - Декларация безпристрастност и независимост.
PR.9_Declaratsia bezpristrastnost.doc

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 - Образец на банкова гаранция за добро изпълнение
PR.10_bankova garancia izpulnenie.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 - Образец на техническа оферта
PR.11_Technicheska oferta.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 - Образец на Предлагана цена
PR.12_Predlagana cena.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 - Декларация за автономност на офертата
PR.13_Declaratsia avtonomnost oferta.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 - Декларация за свързаност
PR.14 Declaratsia.svurzanost.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 - Образец на банкова гаранция за участие в процедурата
PR.15_Bankova garantsia_Uchastie.doc
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 - Административни сведения за участника.
PR.16_ administrativni svedenia.doc